Refsnäs Hamnförening Infomation Vision Styrelse Tjockö Slipen Bilder

VÄLKOMMEN TILL REFSNÄS HAMN

Refsnäs hamn skall betjäna boende och näringsliv i Refsnäs med utanförliggande skärgård. Hamnen ägs av Norrtälje kommun men har drivits och förvaltats av Refsnäs hamnförening sedan 1994.

På årsstämman 2015 beslutades att hamnföreningen skulle säga upp avtalet med kommunen eftersom kommunen trots år av påtryckningar valt att inte åtgärda allvarliga säkerhetsbrister i hamnen. Den 1 april 2016 återgick ansvaret för drift och förvaltning av Räfsnäs hamn till Norrtälje kommun.

I mars 2016 presenterade hamnföreningen arkitektstudien ”Vision för Refsnäs hamn 2016-02-18”, bekostad av kommunen och utförd av föreningen. Visionen går i sina huvuddrag ut på att effektivt skilja på yrkesmässig godstrafik, yrkesmässig passagerartrafik och privattrafik och därmed skapa en bättre och säkrare hamnmiljö (se egen flik). Studien fick ett mycket positivt gensvar av kommunens representanter.

Sedan uppsägningen verkställts har mycket hänt. Kommunen har genom Visionen sett möjligheten att åtgärda problemen i hamnen och i slutet av 2016 avsattes därför sammanlagt 8,5 mkr för hamnens utveckling. Tyvärr finns krafter som med hänvisning till redan befintlig sophantering energiskt och med juridikens hjälp gör allt för att motarbeta hela beslutet om att genomföra Visionen. När igångsättning kan ske är därför oklart.

Hamnföreningen tycker det är ansvarslöst att på detta sätt ställa frågorna om sophantering och en absolut nödvändig omdisposition av logistiken i hamnen mot varandra. Alla som sett varubilarna som backar genom glasskön sommartid förstår nödvändigheten av snara åtgärder. Omdisponeringen av hamnen handlar om säkerhet och olycksrisker och borde genomförts för länge sedan. Den får inte försenas ytterligare.

Beträffande ordningsregler i hamnen meddelar kommunen att den hamnordning som antagits under hamnföreningen tid fortfarande gäller (se egen flik).

Slipen på Tjockö är nu färdigställd och redo att börja användas.

Hamnföreningen fortsätter att bevaka medlemmarnas intressen genom att aktivt följa och påverka utvecklingen i hamnen!